ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΔΑΜ ΔΙΑΚ.19PROC004450124 ΑΙΜΑΤ.ΑΝΑΛ.

Περισσότερα »

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚ.19PROC004450370 ΒΙΟΧΗΜ.ΑΝΑΛ.ΑΔΑ ΔΙΑΚ.9ΒΤ8469ΗΖΞ-Σ7Ξ ΒΙΟΧΗΜ.ΑΝΑΛ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Περισσότερα »