Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις

Τα πιστοποιητικά νοσηλείας και οι βεβαιώσεις των εξετάσεων χορηγούνται με αίτηση στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου:
•    στον ίδιο τον ασθενή, ή
•    σε συγγενή πρώτου βαθμού με προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων βαθμού συγγένειας, ή
•    σε νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο.