Διανυκτέρευση Συνοδών

Επιτρέπεται διανυκτέρευση συνοδών μετά από έγγραφη βεβαίωση του Διευθυντού κάθε κλινική.

Απαγορεύεται η χρήση των νοσηλευτικών κλινών των θαλάμων ασθενών.